...

یه حسی تو این طرح هست که به من خیلی نزدیکه ... حتی نزدیکتر از رگ گردن !!