...

برای چهارمین بار زدم با ماشین آدم کشتم. نمدونم چرا من تصادف نمکنم نمکنم وقتی می‌کنم آدمیزاد زیر می‌کنم ؟!! چرا هر چی بچه پررو هست اصرار داره حتماً یه دور بره زیر ماشین ما بخوابه که چن منه ؟!! خوب تو که ماشین به این گندگی رو نمیبینی غلط کردی میای تو خیابون راه میری بدون عینک. ولی به خدا من نمیخواستم زیر کنم خودش رفت زیر !! تازه من به بغلیم گفتم اگه بیاد جلو ماشین من از روش رد میشم خوب اومد منم رد شدم دیگه به من چه !