...

امروز ... تو شهر غریب ... تک و تنها ... وسط سیتی سنتر .... دیگه داره شروع میشه ٬ باید عادت کنم ... ولی خیلی سخته ...