...

من که گفته بودم این راه آخرش بنبسته ... ولی نمدونم چرا خودم نشنیدم !!