...

اینجا زاهدان است !! اوضاع به شدت بیریخته !!‌ مثکه باید با کلی ضرر و زیان برگردم تهران !! فکر کنم دعای خیره منا ست که باعث شده همه‌چی عجالتاً بماله !!‌ بدیش اینه که اگه الان برگردم حالت خوبش اینه که باید تو مرداد دوباره بیام و در این صورت موقع رفتن بچه‌ها تهران نیستم !! آخه یکی نیست بگه این چه دعا کردنی بود عزیز من !! این جوری که بدتر شد :-s