...

یکی نیست به من بگه کره خر بیکاری خب بشنی قصه ات رو تایپ کن جای اینکه بشینی هی دری وری پست کنی !! یابو چه خبره روزی 10 تا پست تازه !!