...

خوب ٬ من و آقای AR نشستیم و سنگامونو وا کردیم. قشنگی‌ بعضی لحظه ها به اینه که آدم هیچی ازشون نگه !! فقط امان از دست آرزوهای مشترک !