...

حیف

پ.ن. عکس رو علی گرفته با همون دوربین دیجیتال لکنتیش