...

کاش این کوهه که بغل خونمونه همین الان هوس میکرد راه میافتاد مثل روز قیامت که کوها راه میفتن ٬ پاش رو میذاشت رو فرق سرم لهم میکرد همه چی تموم میشد . رااااااااحت.