...

آنت٬ لرزان٬ بی‌حرکت پاسخ داد:
- من نمی‌دانم آیا دوستتان دارم٬ گمان نمی‌کنم٬ ولی می‌دانم که از آنِ شما هستم.