...

اولش می‌خواستم برم یه جایی تنهایی بشینم فکر کنم ٬ هیچ فکر نمی‌کردم سر از اینجا در بیارم ... حس بازگشت بهم دست داد ... کاش قبول کنه.