...

که به کنجی نخزد دنیایی
به سبویی نرود دریایی ...