...

زاغ اگر از غم هستی به در است
سود آنست که او بیخبر است