...

تصمیم کبری ... گرفتم ! خدا خودش کمک کنه .
پ.ن. بهارک جون تو کامنت ندی یه وقتی :>