...

ای آسمان ٬ ای خورشید ٬ ای ماه‌ها و ستارگان ٬ ای تمام آفرینش بالای سر من ! حال که چنین است ٬ پس بگرد تا بگردیم .