...

با اجازه‌ي رفقاي باب و ناباب ، اگه خدا قسمت کنه ( آخه گفتم که اين‌جور که بوش مياد هوا پسه ... )‌ من يکي دو روز برم کثافت کاري => امشب نمينويسم . فعلاً زت زياد :)

تکمیلی: نخیر ... مثکه قسمت ما نیست امشب با اراذل بریم گزوینیای پیامینا !!