...

این خوابایی که من این مدت هی میبینم یعنی چی اونوقت ؟!!