...

دلم می‌خواد بازم از ته دلم بخندم ... خیلی دلم می‌خواد .
یه جوری که دلدرد بگیرم ٬ مثل اونروز ٬ مثل اونروزا . از این لبخندای تصنعی ٬ از این خندیدنای مقطعی و زودگذر دیگه حالم داره به هم می‌خوره ٬ ولی خوب چاره چیه !! بقیه چه گناهی دارن که قیافه‌ی عبوس منو بخوان تحمل بکنن !! می‌خندم حتی اگه دروغ باشه :> شاید اینجوری کمکم خودمم باورم شد . میدونی٬ شکنجه‌ی سختیه که اجازه نداشته باشی وقتی که احتیاج داری افسرده بشی .