...

دیروز تو اتوبان حال یارو رو گرفتم پوزش خورد، آی حال داد ... آی حال داد ...
قبلش هم که تو سهرورد نزدیک بود چپ کنم ولی نکردم عوضش پیکان بد پوزش خورد بازم حال کردم ...
کلا این روزا کل گذاشتن چقد حال میده ها .