...

ساده می‌نویسم: حالمان خوب است . ولی ...
تو باور نکن .