...

تو می‌روی ای دوست
ای یگانه‌ترین دوست
تو می‌روی و من با سکوت بدرقه‌ات می‌کنم
و عجز
در لحظه‌هایی که به شدت نیاز دارم
گفتن را
تجربه ایست دردناک !

آن‌قدر مبهوتم بر این
گذشت زمان
که حتی هنوز بلور بغض
مجالی برای شکستن نیافته‌ است .