...

مریم: « خب وقتی انگشت ميذاری دقيق رو مرکز درد ، ديگه مطلقا دردی حس نميکنی. »
اول فکر کردم راس میگه٬ راس هم می‌گفت ٬ ولی بالاخره که دستتو بر میداری . اونوقته که آی دَدَم وای ددم وای ... !!