...

علی اینجا تکیلا یه بطریش درمیاد چهارهزار و پونصد تومن، 37% هم هست. میگی من چیکار کنم حالا ؟