...

از وقتی دارم قرصای اشتها آور می‌خورم٬ دیگه از غذا خوردن سیر نمی‌شم٬ زندگی اونقذه خوش میذگره ... فقط به شرطی که آخر هفته به حساب خورد و خوراک نپردازم !!