...

همین جوری مستقیم میری میری میری تا بخوری تو دیوار ... اون موقع میتونی مطمئن باشی که دیگه رسیدی . هر چی هم محکم تر سرت خورد تو دیوار بیشتر رسیدی ! امتحان کن پشیمون نمی‌شی، سرشکستگیت هم با من. اصلاً بیمه بدنه میکنمت تو برو تو دیوار ... باقیش با من.