...

- ببینم٬ آدم وقتی دلش تنگ میشه باید چی‌کار کنه ؟
- آدم ؟!!
- آها !! هیچی ولش کن اصلاً.