...

داشتم فکر می‌کردم من خودم احتمالاْ ساکت‌ترین آدم پر حرفی هستم که تا حالا باهاش برخورد داشتم !