...

همین جوری ... نقل از یه وبلاگه :

اوپپپسسسسسسسسسس..
داشتم چه کاری می کردم....
خودمم نمی دونم چرا این کارو کردم...
ببخشید که ناراحتت کردم...
هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر ناراحت بشی..
راستشو بخوای فکر می کردم زیاد واست اهمیتی نداره..
نمی دونستم اینجوری می شی..
چه قدر خوب شد اون میل رو زدی...
اگه نه نمی دونستم الان چی شده بود..
واقعا نمی دونم چی بگم...
فقط می تونم بگم خیلی مرسی و ببخشید.......
دیگه هیچ وقت اینجوری نمی کنم.............