...

به زودی مقادیر متنابهی میل میزنم و عکس میفرستم ، همین که این گزارش لعنتی رو تموم کنم و کارم رو به یه جایی برسونم که امیدوارم تا آخر امروز تموم شه ....