...

پرومتئوس٬ در دین یونان نام عفریتی است که انسان را از گل خلق کرد و بر خلاف دستور زئوس (خدای خدایان) شراره‌ای از آتش از آسمان ربوده به زمین آورد و به انسان صنعت آموخت . زئوس به عنوان تنبیه او را در صخره‌ای تنها در قفقاز زنجیر کرد. در آنجا عقابی روزها جگر او را می‌خورد و شبها جگر از نو می‌روئید. این شکنجه مدت‌ها ادامه داشت تا آنکه هرکول او را نجات داد ...