...

- اگه قرار بود بین کسی که عاشقته و کسی که عاشقشی یه کدوم رو انتخاب کنی چی کار می‌کردی‌؟
- فکر کنم همون کاری که بازرس ژاور آخر بینوایان کرد٬ ولی مطمئن نیستم. آخه اون خیلی مرد بود من هنوز خیلی بچم !