...

اینو کوچولوم به مناسبت روز بابا برام فرستاده !! دلتون آب :>پ.ن. میمون اسمشه فقط نپرسین چرا چون قصش طولانیه.