...

دلم می‌خواست آمیب بودم، ولی حیف که از یه تک سلولی هم بیشعور ترم .