...

به خدا من هرکول نیستم، تو هم پرومتئوس نیستی !! چرا تو کلت نمیره آخه !! من سروتهم رو جمع کنی یه آمیب هم نمیشم !!