...

کی میدونه اگه بخوایم به یکی به آلمانی بگیم « آبجی جیگرتو خام خام » چی‌چی باید بگیم ؟!!