...

فک کنم دیگه به جایی رسیدم که به گاو بگم زکی . من چرا سیر نمیشم ؟!!

پ.ن. حسن دلم هواتو کرده !