...

میدونم که میدونی که میدونم. ولی نمتونم مطمئن باشم که میتونی مطمئن باشی که بدونی که مطمئناً میدونم.