...

يادش بخير اون روزا، هويج می‌کاشتيم٬
هويجامون شيرين بود، مشتری داشتيم٬
مشتريمون تو بودی، دوستت می‌داشتيم٬
می‌برديمت اون پشتا، .....ت می‌ذاشتيم!