...

من همیشه گفتم قلیون بهتر از این آبجو های آلمانیه هم ارزنتره٬ هم زودتر میگیرتت٬ هم شیک‌تره !!

پ.ن. یکی منو وَگیرد ...