...

اون بچه مال من نیست ولی باباش منم ...
شایدم باباش من نیستم ولی مال منه !
من آخر نفهمیدم وجه مشترک من و مامانش بچهه‌ست یا وجه مشترک من و بچهه مامانس !!