...

- هنوزم میشه عاشق شد و از ستاره مأیوس نشد ...
- تو که بی‌قرار دیدن شب و ستاره ای ...
- ... ولی بعضیا معتاد میشن به عشق یه طرفه ...
- آمدیم نبودید رفتیم ... شاید برگشتیم !
- اگر از عشق میشد قصه نوشت ...
- من خوش خیال ساده٬ حالا با پای پیاده ...
- گل سنگم، گل سنگم ...
- به تو نامه می‌نویسم ...
- در راه عبور از تو ٬ من این‌همه دور از تو ...
- چشم به راه می‌مانم ...
- مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس ...
- هنوزم میشه عاشق شد و از ستاره مأیوس نشد‌ ؟!!

پ.ن. قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود ...