...

- زن‌ كامل‌ نسبت‌ به‌ مرد كامل‌، گونه‌ای والاتر است‌: و چيزي‌ به‌ مراتب‌ نادرتر.

- دوستيی و زناشویی / بهترين‌ دوست‌، احتمالاً بهترين‌ همسر را مي‌يابد، زيرا يك‌ زناشويی خوب‌ بر‌ استعداد دوستی‌ متكی‌ است‌.

- دوستی‌ زنانه‌ / زنان‌ می‌توانند به‌ خوبی‌ با مردی‌ پيوند دوستی‌ ببندند؛ اما براي‌ نگه‌ داشتن‌ اين‌ دوستی‌، بي‌شك‌ اندكی‌ بيزاری‌ فيزيكی‌ ياری‌ بخش‌ است‌.

- وحدت‌ مكان‌ و نمايش‌/ اگر همسران‌ در كنار هم‌ نمی‌زيستند، شمار زناشويی‌های‌ نيك‌ بيشتر می‌بود.

-- از حضرت نیچه (اینجا)