...

ديدگانی‌ آرام‌،
كه‌ به‌ ندرت‌ عشق‌ می‌ورزند:
اما آن‌ هنگام‌ كه‌ عشق‌ مي‌ورزند، برق‌ از نگاهشان‌ چنان‌ می‌جهد
كه‌ از گودال‌های‌ طلا،
جايی‌ كه‌ اژدهايی‌ كنار دفينه‌ی‌ عشق‌ نگهبانی‌ می‌دهد...

-- از حضرت نیچه (همونجا)