...

اگه می‌تونستین یه تیکه از بدنتون یا وجودتون یا چمدونمون یه بخشی از خودتونو بکنین و بندازین دور٬ چیو میکندین ؟