...

تلخی انتظار را به اميدی که خواهد آمد می توان تاب آورد ... تلخی انتظار را .