...

۱۰ روز گذشت بالاخره ما نمردیم و دختر خوشگل هم تو آلمان دیدیم (تو خیابوناش منظورمه) ... فقط نمدونم چرا اینقده لق وَزَد !! به هر حال خوش‌خوشانمان شد :»