...

میگن آلمانیا خرن ... راس میگن به خدا !! سنجاباشون هم خرن . تا وقتی که یه سنجاب رو نبینین که پشت چراغ قرمز عابر واستاده تک و تنها باورتون نمیشه اینا چقد آلمانین !! جاتون خالی امروز با دوچرخه‌ام یه شهروند سالم آلمانی رو زیر کردم اونقده حال دااااد ...