...

« آه چقدر بد است که مردم ناچارند رشد کنند٬ بزرگ شوند - ازدواج کنند - و بعد هم عوض شوند ! »
-- نقل از آنی