...

یک شبه دیالوگ از یکی از شبه‌ قصه‌هام:

- بسترم ... صدف خالی یک تنهائیست ٬ و تو چون مروارید ٬ گردن آویز کسان دگری ...
- بیلاخ :«