...

من دو سه روز لحنم عوض میشه ... تا آخر هفته درس میشم ... قول .